ผู้เขียน หัวข้อ: แจกฟรี!!! ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง กฟน.  (อ่าน 3715 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream


แนวข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง
1.   ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. http:// www.mea.or.th           ค. http:// www.moc.go.th
ข. http:// www.mea.go.th           ง. http:// www.mof.go.th
ตอบ    ก. http:// www.mea.or.th
2.   ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้านครหลวง
ก.   Metropolitan Electricity Authority
ข.   Ministry of Culture Thailand
ค.   Tourism Authority of Thailand
ง.   Authority Tourism of Thailand
ตอบ    ก. Metropolitan Electricity Authority
3.   การไฟฟ้านครหลวง  มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.   กปน.               ค. กฟล.
ข.   กฟน.               ง. ฟน.
ตอบ   ข.กฟน.
4.   การไฟฟ้านครหลวง  ตั้งอยู่เขตใดในกรุงเทพมหานคร
ก.   เขตปทุมวัน               ค. เขตราชเทวี
ข.   เขตบางนา               ง. เขตจตุจักร
ตอบ  ก.เขตปทุมวัน
5.   ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง  คนปัจจุบันคือใคร
ก.   นายฐานิสต์  เจนถนอมม้า         ค.นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล
ข.   นายสมชัย     สัจจพงษ์         ง. นายอาทร    สินสวัสดิ์
ตอบ   ค.นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ณ ปี 2557
6.   การไฟฟ้านครหลวง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.ใด
ก.   พ.ศ.2491               ค. พ.ศ. 2493
ข.   พ.ศ.2492               ง. พ.ศ.2494
ตอบ    ค. พ.ศ. 2493
7.   การไฟฟ้านครหลวง  เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.   รัฐบาล
ข.   เอกชน
ค.   รัฐวิสาหกิจ
ง.   หน่วยงานอิสระ
ตอบ   ค. รัฐวิสาหกิจ
8.   มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงเป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   คือสิ่งใดของ  กฟน.
ก.   วิสัยทัศน์               ค. ยุทธศาสตร์
ข.   พันธกิจ               ง. ค่านิยม
ตอบ    ก.วิสัยทัศน์
9.   ข้อใดคือภารกิจของ กฟน.
ก.   พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ข.   บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร การดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ
ค.   ดำเนินธุรกิจการไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
10.   ประเด็นยุทธศาสตร์  กฟน. มีกี่ข้อ
ก. 3  ข้อ               ค. 5  ข้อ
ข. 4  ข้อ               ง. 6  ข้อ
ตอบ  ข.4  ข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
11.   ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง   คือใคร
ก.   นายสมชัย     สัจจพงษ์         ค. นายพระนาย   สุวรรณรัฐ
ข.   นายเถลิง     อยู่บำรุง           ง. นายวีระยุทธ    เอี่ยมอำภา
ตอบ  ค. นายพระนาย   สุวรรณรัฐ
12.   ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง  คือใคร
ก.   นายสมชัย     สัจจพงษ์         ค. นายพระนาย   สุวรรณรัฐ
ข.   นายเถลิง     อยู่บำรุง           ง. นายวีระยุทธ    เอี่ยมอำภา
ตอบ    ก. นายสมชัย     สัจจพงษ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2014, 01:59:27 AM โดย Exam.st »

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.   พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ให้ไว้ ณ วันใด
ก.   ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑            ค. ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๐๑
ข.   ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๐๑            ง. ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๐๑
ตอบ   ก. ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑
2.   พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง   มีกี่ฉบับ
ก.   ฉบับเดียว               ค. 3  ฉบับ
ข.   2  ฉบับ                  ง. 4 ฉบับ
ตอบ   ค. 3  ฉบับ   ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
3.   ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม         ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง         ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.   พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก.   5  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล      ค. 5  หมวด   45  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ข.   6  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล      ง. 6  หมวด   45  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ตอบ    ข. 6  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
5.   “การไฟฟ้านครหลวง” ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด
ก.    ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการโอนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐
ข.   จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ค.   ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า “การไฟฟ้านครหลวง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการโอนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐
(๒) จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
(๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง
6.   ทุนของการไฟฟ้านครหลวงประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.    เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๑๑
ข.   ทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามมาตรา ๑๐ เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
ค.   เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ง.   ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๒ ทุนของการไฟฟ้านครหลวงประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๑๑
(๒) ทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามมาตรา ๑๐ เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว และ
(๓) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
7.   ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของการไฟฟ้านครหลวง
ก.   วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้งและการถอดถอนพนักงาน
ข.   จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
ค.   สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
ง.   ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ตอบ   ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้งและการถอดถอนพนักงาน
มาตรา ๑๓ ให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
(๒) ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๓) สำรวจและวางแผนงานที่จัดทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่ตามมาตรา ๘
(๔) กำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของสายส่งศักย์สูงย่อย หรือสายส่งศักย์ต่ำ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชา
(๕) กำหนดอัตราค่าบริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวงและจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริการ
(๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
(๗) กู้ยืมเงินหรือลงทุน
(๘) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๙) จัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของการไฟฟ้านครหลวง
(๑๐) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการไฟฟ้านครหลวง
(๑๑) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวง
8.   ใครมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
ก.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย            ค. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทำรายงานยื่นก็ได้
9.   “คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง” อยู่ในมาตราใด
ก.   มาตรา   15               ค. มาตรา  20
ข.   มาตรา  10               ง. มาตรา  18
ตอบ   ค. มาตรา  20
10.   ใครเป็นประธานในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      ค. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ข.   นายกรัฐมนตรี               ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ค. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการของการไฟฟ้านครหลวงคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินจำนวนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมประธานกรรมการต้องไม่เกินสิบห้าคน
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

Latanast

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
  • สโบเบ็ต
มันจะออกตรงกับตรงนี้ไหมครับ

bompccc3

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 21
  • ดูรายละเอียด


Click vào ảnh xuể tính hạnh chi ngày tiết

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม