ผู้เขียน หัวข้อ: {{{ชุด DVD+MP3}}} เจาะข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 2498 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

{{{ชุด DVD+MP3}}} คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด     

จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- ถาม - ตอบ งานของเขตพื้นที่การศึกษา
- ถาม -ตอบ งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์
- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
- คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียนแผ่น DVD ประกอบด้วย
MP3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

(1)  ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท 
(2)  หนังสือ + mp3 พรบ. ราคา 999 บาท   
(3)  ชุดติว DVD เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ + หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 บาท   
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125   [WhatsApp / Line]
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2014, 05:08:26 PM โดย Exam.st »

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
ถาม – ตอบ หน้าที่ ความรู้ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
************************
 
1. "ศึกษานิเทศก์ คือ
ตอบ  ผู้ทำหน้าที่นิเทศ-แนะนำ-ชี้นำ-กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน"  รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้น
2. ศึกษานิเทศก์ จะต้องมีความรู้ในด้านใดบ้าง
ตอบ 1) มีความรู้-แตกฉาน ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ เรื่องที่จะทำการนิเทศ 
2) มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับครู  ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ องค์กรเครือข่าย
3) มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะจุดเด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการหรือปฏิบัติการใด ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
4) มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ ไอ ซีที เพื่อสนับสนุนหรือให้เิอื้อต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
5) มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่ายหรือส่งเสริมเครือข่าย  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ
3. แฮริส  (Harris) ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ว่าอย่างไร
ตอบ 1) หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรง  นั่นคือช่วยเหลือ  แนะนำ  เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลด้วย
2) หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการบริการให้แก่นักเรียนโดยตรง  ได้แก่  หน่วยสุขภาพพลานามัย  การแนะแนว  บริการจิตบำบัด  และสันทนาการเป็นต้น
3) หน้าที่จัดอำนวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดดำเนินงานในด้านธุรการทั่วไป  เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล  เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน
4) หน้าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อ ประสานงานเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน  ศึกษานิเทศก์จะทำงานร่วมกับครู
5) หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป  ที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้
4. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ไว้ว่าอย่างไร
ตอบ   หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.  การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป
4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและพัฒนางานทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานใดบ้าง
ตอบ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
3) มุ่งมั่น พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ
6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ
12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
6. ลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานนิเทศการศึกษา เป็นอย่างไร
ตอบ   สายงานนิเทศการศึกษา  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชนและสถานศึกษาของบุคคล   ครอบครัว  องค์กร  และสถาบันต่าง ๆ  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ศึกษานิเทศก์   มีกี่วิทยาฐานะ
ตอบ   4  วิทยฐานะ   ได้แก่
1. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
4. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
8. หน้าที่และความรับผิดชอบศึกษานิเทศก์แต่ละวิทยฐานะ มีอะไรบ้าง
ตอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายงานวิชาการ  งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปรับประยุกต์ระเบียบแบบแผนการนิเทศที่กำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีทักษะในการนิเทศที่คำนึงถึงความแตกต่างของครู  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เป้าหมายของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
ส่วนที่ 1 งานของเขตพื้นที่การศึกษา

           - โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           - การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

           -  ภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.

           - บทบาทหน้าที่องค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา

 

ส่วนที่ 2  งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์.

        ก. งานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        ข. งานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์

        ค. งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์

           -  งานบริหารจัดการศึกษา

           -  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา

            -  งานส่งเสริมการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้.

           - งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

           - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา

            - งานส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

           - งานวิเคราะห์ วิจัยและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา     

          - สรุปสาระสำคัญของบทบาทศึกษานิเทศก์ตามกรอบหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ

 

       กฎหมายหลักของการจัดการศึกษา

           - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545

           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

           - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

           - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม

           - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   

 

      กฎหมายปฏิบัติราชการ

         - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

         - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

         - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

         - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉ.2 (2545) ฉ.3 (2548

          - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539

 

ส่วนที่ 4. ความรอบรู้

      -  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อน

      -  สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน329

      -  วิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์

      -  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา370

      -  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

      - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

      - มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม