ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สอบท้องถิ่น ภาค ก. ภาค ข.  (อ่าน 13685 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
1.       ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัย
1. รองนายก อบต.                   2.  กรรมการเก็บรักษาเงิน       3.  ปลัด อบต.                            4.  หัวหน้าส่วนการคลัง

2.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1. ฉิ่ง                                       2.  ซอ                                  3.  กลอง                                4.  ระนาด

3.       ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให ้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
1. นายก  อบต.                       2.  ปลัด  อบต.                   3.  หัวหน้าหน่วยงานคลัง    4. นายอำเภอ

4.       การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. กุมภาพันธ์               2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4. แล้วแต่สภา  อบต.  กำหนด

5.       ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต.หรือ อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกัน ได้
1.  สภา อบต.                                                       2.  นายก  อบต.  โดยมติสภา                                                               
3.  นายอำเภอ                                                       4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

6.       การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1.  เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด                      2.  เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3.  เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ                                        4.  เก็บเอกสารให้เป็นอย่างปัจจุบัน

7.       การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1.  5  ปี                                    2.  10 ปี                            3.  15  ปี                            4.  ไม่มีข้อถูก

8.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1.  มะขาม                                2.  มะยม                            3.  มะปราง                       4.  มะนาว

9.       ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
1.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี      2.   เลขานุการคณะรัฐมนตรี              3.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี              4.  ปลัดกระทรวง

10.    คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีประธานกรรมการคือ
1.  ประธานสภา  อบต.                           2.  ปลัด อบต.                    3.  นายก  อบต.                 4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก

11.  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา  อบต.  ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย  บุคคลใดเป็นผู้เรียกและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                4.  ประธานสภา  อบต.

12.    จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
1.  500  คน                             2. 400 คน                         3. 200 คน                       4. 700 คน

13.    การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลข้อใด  ถูกต้อง
1. การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ต่อประธานสภา  อบต.  จะต้องมีสมาชิดสภา อบต. รับรองอย่างน้อย  2  คน
2.  การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลใด ถ้าคณะผู้บริหาร  อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3.  ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับตำบ ลเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายก  อบต.รับรอง
     4.  ถูกทุกข้อ

14.    ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายอำเภอ                                                       2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     
3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                   4.  อธิบดีกรมการปกครอง

15.    ในกรณีที่สภา อบต.  ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีของ  อบต.  ให้นายอำเภออนุมัติ  แต่ปรากฏ ล่วงเลยมา  20  วัน  แล้วยังไม่มีคำตอบ  จากนายอำเภอ  ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
1. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างขอบัญญัติดังกล่าว               
2. สภา  อบต.  ทวงถามขอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นคืนมาให้สภาทบทวน
3. ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
4. สภา อบต. นำร่างข้อบัญญัตินั้นมาทบทวนถ้ายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสีย ง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสภา  อบต. เท่าที่มอยู่ให้ส่งให้นายก  อบต.  ประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นได้เลย
 
16.    ในเขต  อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1.  ประธานสภา  อบต.            2.  สมาชิกสภา  อบต.             3.  นายก  อบต.                       4.  เลขานุการสภา  อบต.

17.    ข้อใดเป็นรายได้ที่  อบต.  จัดเก็บเอง
1.       ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  อากรฆ่าจ๋าจ๊ะและค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าจ๋าจ๊ะ
2.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                       
4.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

18.    ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19.    บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา  อบต.  ตามสมัยประชุม  และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                      4.  ประธานสภา  อบต.

20.  ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล
             1.  นายก อบต.  กับ  ปลัด  อบต.                                2.  นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
             3.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ  ปลัด อบต.  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
             4.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ รองนายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

21.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   มีกี่ชนิด
             1.  1  ชนิด                         2.  2  ชนิด                         3.  3  ชนิด                         4.  4 ชนิด

22.  ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ  อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                     2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม                4.  เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

23.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

24.       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ  อบต.  เมื่อสภา  อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน  อบต. นำไปประกาศใช้
             1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด       2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                 4.  ประธานสภา  อบต.

25.  บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา รส่วนตำบล  พ.ศ.  2537
             1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                           2.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
             3.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 4.  นายกรัฐมนตรี

26.  การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล
             1.  การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
             2.  การจ่ายเงินค่ารถ  หรือเรือนั่งรับจ้าง
             3.  การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ  รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
             4.  ถูกทุกข้อ

27.  แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม

28.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม

29.  ข้อไดมิได้เป็นรายได้ของ อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                         2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม               4.  เงินค่าปริการน้ำประปาแก่ประชาชน

30.  การยกฐานะ  อบต.  เป็นเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด
             1.  พระราชกฤษฎีกา         2.  พระราชบัญญัติ              3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย        4.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
31.  คณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
             1.  34                                2.  35                                3.  36                                4.  40

32.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา  อบต.
             1.  กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
             2.  ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา  อบต.  ตั้งกระทู้ถามกันเอง
             3.  คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
             4.  กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา  อบต.

33.       ในกรณีตำแหน่งประธานสภา  อบต.  ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธาน สภาอบต.  ขึ้นแทนภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
             1.  15  วัน                         2.  30  วัน                         3.  45  วัน                         4.  60  วัน

34.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                            3.  3  คน                            4.  4  คน

35.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในหารขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า  “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

36.       นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่  อบต.  บุคคลใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
             1.  ประธานสภา  อบต.                                               2.  นายก  อบต.
             3.  สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา  อบต.  เท่าที่มีอยู่     4.  ถูกทุกข้อ

37.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
             1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                             2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
             3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38.  การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
             1.  กุมภาพันธ์                    2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4.  แล้วแต่สภา  อบต. กำหนด

39.  หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป  เช่น
             1.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน   2.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ  3.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์      4.  ถูกทุกข้อ

40.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
             1.  เรียน                            2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง

41.  คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
             1.  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า       2.  ลิ้นกับฟัน                     3.  ขิงก็ราข่าก็แรง                            4.  เกลือจิ้มเกลือ

42.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราย โดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้                                2.  มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
             3.  ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น
             4.  ข้อ ข และ ค ถูก

43.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร ายโดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  แถลงการณ์                   2.  ประกาศ                       3.  คำสั่ง                            4.  ข่าว

44.  หนังสือราชการมีกี่ชนิด
             1.  3  ชนิด                         2.  4  ชนิด                         3.  5  ชนิด                         4.  6  ชนิด

45.  การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด
1.       เป็นรายจ่ายงบกลาง  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดิ นและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
             2.  ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญาน ั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
             3.  ให้วางฎีกาเบิกตัดปี  ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน                           4.  ถูกทุกข้อ
 
46.  การจดบันทึก  หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
             1. 1 วิธี                              2.  2  วิธี                          3.  3  วิธี                                          4.  4 วิธี

47.  ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย
1.  2  สมัย                         2.  3 สมัย                           3. 4 สมัย                            4.  5  สมัย

48.  ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้สมาชิดสภาอบต. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าขา ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  หรือมิได้ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเ กิน  6 เดือน  หรือขาดประชุมสภา  อบต.  ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.   นายก  อบต.  โดยมติสภา         3.  นายอำเภอ     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

49.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก  อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                           3.  3  คน                            4.  4 คน

50.  ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
             1.  4  ขนาด                      2.  5  ขนาด                      3.  6  ขนาด                      4. 7  ขนาด

51.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                     4.  ธันวาคม

52.  ผู้มีอำนาจขยายเวลาจัดทำแผลพัฒนาสามปี  คือผู้ใด
             1.  นายอำเภอ                   2.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก      3.  สภาท้องถิ่น     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     

53.  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ
             1.  นายอำเภอ                                                             2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
             3.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก                                   4.  หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง

54.  ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย
             1.  มห.                               2.  มท.                               3.  มหท.                                         4.  มด.

55.  “หนังสือภายใน” หมายถึง
             1.  หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน                     2.  หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
             3.  หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน                 4.  ถูกทุกข้อ

56.       สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา  อบต.  เพื่อให้นายก  อบต.  แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร  อบต.  โดยไม่มีการลงมติ
             1.  หนึ่งในสอง                   2.  หนึ่งในสาม                   3.  สามในสี่                       4.  สองในสาม

57.  ในเขต  อบต.  บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.  สมาชิกสภา  อบต.       3.  นายก  อบต.                 4.  เลขานุการสภา  อบต.

58.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
             1.  เรียน                             2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง

59.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด  และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
             1.  2  กุมภาพันธ์  2546  มีผลบังคับใช้  2  พฤษภาคม  2546
             2.  22  กุมภาพันธ์ 2546  มีผลบังคับใช้  22  กุมภาพันธ์  2546
             3.  2  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  3  ธันวาคม  2546
             4.  22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  23  ธันวาคน  2546

60. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ไม่ได้หมายถึงข้อใด
             1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล
             2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา
             3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องคุการบริหารส่วนตำบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
             4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  กรุงเทพ

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

1.  นักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ตามข้อใด
ก. ประกาศโฆษณาสินค้า ข. ตอบคำถามทั่วไป
ค. ปรากฎตัวในงานกุศล ง. สร้างความเข้าใจ

ตอบ ง. สร้างความเข้าใจ
 หน้าที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ์ คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มี 8 ประการคือ
1. การเขียน 2. การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ
3. การติดต่อสื่อสาร 4. การส่งเสริมเผยแพร่
5. การปาฐกถา 6. การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน
7. การจัดทำรายการ 8. การโฆษณาสถาบัน

2. ถ้านักประชาสัมพันธ์คือผู้ส่งสาร ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด
ก. คณะรัฐบาล  ข. สื่อมวลชน
ค. พรรคการเมือง  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ
 การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อการจูงใจ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในมนุษย์ (มวลชน) และสังคม ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าด้านการเขียน พูด อ่าน ฟัง เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากองค์การไปสู่เป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด คือประชาชนโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล และใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร

3. วิชาการประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องใด
ก. บุคลิกภาพ  ข. การพูด
ค. มวลชน  ง. ความน่าเชื่อถือ

ตอบ ค. มวลชน
 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

4. การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง
ก. การสารนิเทศ  ข.  การประชาสัมพันธ์
ค. การส่งเสริมการจำหน่าย  ง. กิจการสาธารณะ

ตอบ ข. การประชาสัมพันธ์

5.  การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด
ก. การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม ข. สาธารณชนกับสังคม
ค. สถานบันทางการสื่อสารมวลชน  ง. งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

ตอบ ข. สาธารณชนกับสังคม

6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสันพันธ์
ก. การดำเนินการเพื่อสถาบัน และมวลชน
ข. มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ
ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน
ง. มีการวางแผนงาน

ตอบ ค. ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

7. ข้อใดหมายถึงการสารนิเทศ
ก. การให้ข่าวสาร  ข. การโฆษณา
ค. การป่าวประกาศ  ง. การสร้างแรงจูงใจ

ตอบ ก. การให้ข่าวสาร

8. ข้อใดคือหลักสำคัญข้อแรกขององค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ์
ก. กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน์ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม
ค. กำหนดแผนงานประชาสันพันธ์  ง. หมายถึงการติดต่อสื่อสาร

ตอบ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม

9. องค์กรนักประชาสันพันธ์ของประเทศใดได้ก่อตั้งหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ก. อังกฤษ  ข. สวิตเซอร์แลนด์
ค. เยอรมนี  ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

10. นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด
ก. สุนทรียศาสตร์  ข. สังคมศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์  ง. ประชากรศาสตร์

ตอบ ข. สังคมศาสตร์

11. องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว
ก. Publicity  ข. Information Service
ค. Guest Relations  ง. Press Agent

ตอบ ง. Press Agent

12. จุดเด่นของนักประชาสัมพันธ์สตรีในการปฏิบัติงานได้ดีเท่าเทียมชายคืออะไร
ก. ตรงไปตรงมา  ข. เข้มแข็ง หนักแน่น
ค. มีความคล่องตัว  ง. ไม่ก้าวก่ายงานบริหาร

ตอบ ค. มีความคล่องตัว

13. ข้อใดไม่ใช่บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในสิบของโลก
ก. Ruder & Finn  ข. Hill & Dnowlton
ค. PRSA  ง. Carl Byoir & Assocs

ตอบ ค. PRSA

14. สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก
ก. นิวยอร์ก  ข. ฟิลาเดลเฟีย
ค. มิสซูรี่  ง. แมสสาจูเสท

ตอบ ง. แมสสาจูเสท

15. มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส “ศักราชของแจคสัน” ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
ก. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์  ข. จดหมายข่าว
ค. วารสารประชาสัมพันธ์  ง. หนังสือพิมพ์

ตอบ ง. หนังสือพิมพ์

16. ใครคือนักประชาสัมพันธ์ผู้แนะนำไม่ให้องค์กรหรือบุคคลกระทำตนสวนกระแสประชามติ
ก. พอล การ์เรท  ข. ไอวี่ ลี
ค. จอห์น ฮิล  ง. จอร์จ  ครีล

ตอบ ข. ไอวี่ ลี

17. สื่อประชาสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการต่อจากสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านคืออะไร
ก. ภาษาพูด  ข. ภาษาเขียน
ค. ก่อสร้างเทวสถาน  ง. ลัทธิบูชาวิญญาณ

ตอบ ก. ภาษาพูด

18. เพราะเหตุใด “Amos Kendall” จึงมีความชำนาญสูงในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยประธานาธิบดีแจคสัน
ก. นักโฆษณา  ข. นักหนังสือพิมพ์
ค. นักการเมือง  ง. อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตอบ ข. นักหนังสือพิมพ์

19. หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสื่อสารคือการต้อนรับแขกนั่นเองคือความหมายข้อใด
ก. Group Interview  ข. Interpersonal Communication
ค. Information  ง. Information Service

ตอบ ค. Information

20. ภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มีกี่ประการ
ก. สาม  ข. ห้า
ค. แปด  ง. สิบ

ตอบ ค. แปด1. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย
(ก)   ขยันขันแข็ง
(ข)   ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
(ค)   ยิ้มแย้มแจ่มใสโกรธใครไม่นาน
(ง)    นอบน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะผู้มีอาวุโส

2. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
        (ก)  บายศรี
        (ข)  โนห์รา
        (ค)  เซิ้งบั้งไฟ
        (ง)  รดน้ำดำหัว

3. วัฒนธรรม หมายความว่าอย่างไร
         (ก)  ความเจริญงอกงามของสังคม
         (ข)  ความเป็นผู้มีการศึกษาดีรู้ดี
         (ค)  กฎเกณฑ์ของสังคมในอดีต
         (ง)  แบบแผนแห่งการครองชีวิตของมนุษย์ในสังคม

4. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย
         (ก)  คติธรรม
         (ข)  เนติกรรม
         (ค)  นามธรรม
         (ง)  สหธรรม

5. การเล่น “หนังใหญ่” เป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคใด
          (ก)  ภาคเหนือ
          (ข)  ภาคใต้
          (ค)  ภาคอีสาน
          (ง)  ภาคกลาง

6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีจำนวนกี่คน
         (ก)  357 คน
         (ข)  358 คน
         (ค)  359 คน
         (ง)  360 คน

7. สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือ
         (ก)  พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
          (ข)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
          (ค)  ภูเขาทอง
          (ง)  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

8. การแสดงอะไรต่อไปนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
          (ก)  ลิเก
          (ข)  โขน
          (ค)  ละครดึกดำบรรพ์
          (ง)  ละครหญิง

9. “ถมนคร” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้ฟื้นฟูฝึกหัดช่างถมขึ้นใหม่อยู่ที่จังหวัด
          (ก)  นครศรีธรรมราช
          (ข)  นครราชสีมา
          (ค)  นครสวรรค์
          (ง)  นครพนม

10. ข้อต่อไปนี้ข้อใดคือคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525
          (ก)  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
          (ข)  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
          (ค)  ทาน ปิยะวาจา สมานัตตา  อุตถจริยา
          (ง)  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

11. วันสถาปนากรุงเทพมหานคร คือวันที่
           (ก)  1   เมษายน
           (ข)  16 มกราคม
           (ค)  14 ธันวาคม
           (ง)   9  สิงหาคม

12. สถาบันที่มีความสำคัญในการกำหนดสถานภาพของปัจเจกบุคคลตั้งแต่เริ่ม คือ
           (ก)  สถาบันการศึกษา
           (ข)  สถาบันเศรษฐกิจ
           (ค)  สถาบันครอบครัว
           (ง)  สถาบันการปกครอง

13. ประเพณีการลงแขกที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมชนบทนั้นจัดว่าเป็น
           (ก)  บรรทัดฐานของสังคมชนบท
           (ข) ความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจ
           (ค)  การต่อรองในทางเศรษฐกิจ
           (ง)  วิธีการควบคุมของสังคมชนบท

14. ในรัชกาลใดที่เริ่มนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทยอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก
           (ก) รัชกาลที่ 1
           (ข)  รัชกาลที่ 2
           (ค)  รัชกาลที่ 3
           (ง)  รัชการที่ 4

15. ข้อใดไม่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพฤติกรรมรวมหมู่ประเภทฝูงชน
           (ก)  บุคคลแต่ละคนไม่สนใจมีความสัมพันธ์กันเพียงชั่วคราว
           (ข)  บุคคลแต่ละคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อถูกชักจูง
           (ค)  กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีจำนวนแน่นอนตายตัวเสมอ
           (ง)  กลุ่มคนที่มารวมกันต่างมุ่งความ

16. พระธรรมจักรขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐมจัดเป็นพุทธเจดีย์ประเภทใด
           (ก)  อุทเทสิกะเจดีย์
           (ข)  ธรรมเจดีย์
           (ค)  บริโภคเจดีย์
           (ง)  ธาตุเจดีย์

17. ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใด
           (ก)  มีมานะอดทน
           (ข)  ความขยันหมั่นเพียร
           (ค)  เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
            (ง)  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18. อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยมีลักษณะพิเศษด้านวัฒนธรรม
            (ก)  ทำเลที่ตั้งของประเทศต่างจากประเทศอื่น
            (ข)  มีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมต่างกัน
             (ค)  มีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึงการสร้างสมความเจริญต่าง ๆ กันเป็นเวลานาน
             (ง)  ประชาชนไม่มากไม่น้อยเกินไป

19. “การฟ้อนเทียน” เป็นศิลปะของภาคใด
           (ก)  ภาคเหนือ
           (ข)  ภาคใต้
           (ค)  ภาคตะวันออก
           (ง)  ภาคกลาง

20. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น..........คน
            (ก)  24 คน
            (ข)  37 คน
            (ค)  35 คน
            (ง)  36 คน

21. จังหวัดที่จัดประเพณี “บุญบั้งไฟ” จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน
           (ก)  อุบลราชธานี
           (ข)  หนองคาย
           (ค)  อุดรธานี
           (ง)  ยโสธร

22. ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร” ฉบับที่
          (ก)  ฉบับที่ 2
          (ข)  ฉบับที่ 3
          (ค)  ฉบับที่ 4
          (ง)  ฉบับที่ 5

23. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบันคือแผนที่ใช้ในปี
          (ก)  พ.ศ. 2536 – 2540
          (ข)  พ.ศ. 2534 – 2539
          (ค)  พ.ศ. 2535 – 2539
          (ง)  พ.ศ. 2533 – 2537

24. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
            (ก)  ฉบับที่ 4
            (ข)  ฉบับที่ 5
            (ค)  ฉบับที่ 6
            (ง)  ฉบับที่ 7

25. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันประกอบด้วยแผนสาขาทั้งสิ้น
             (ก)  4 สาขา
             (ข)  5 สาขา
             (ค)  6 สาขา
             (ง)  7 สาขา

26. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของประชาชนด้านค่านิยม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย เรียกว่า
             (ก)  คุณธรรม 4 ประการ
             (ข)  ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
             (ค)  ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

27. ศิลปะ “ศรีวิชัย” เป็นศิลปะที่ปรากฏมากในภาค
             (ก)  ภาคเหนือ
             (ข)  ภาคใต้
             (ค)  ภาคตะวันออก
             (ง)  ภาคกลาง

28. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือนโยบายของ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
           (ก)  สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ
           (ข)  ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษแก้ปัญหารถติด ทำให้ทุกชีวิตรื่นรมย์
           (ค)  โรงงานร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

29. กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษจัดตั้งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปี
          (ก)  พ.ศ. 2515
          (ข)  พ.ศ. 2518
          (ค)  พ.ศ. 2528
          (ง)  พ.ศ. 2525

30. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละ
         (ก)  4 ปี
         (ข)  5 ปี   
         (ค)  6 ปี
         (ง)  8 ปี

31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ
         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ
         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน
         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์

32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์
           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน
           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์
             (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน
           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ
           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา
           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการโฆษณาชวนเชื่อมาใช้
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์
             (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน
             (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเ มินผล

35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่
          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง
          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแ พร่
          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์

36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์
         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์
         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท
         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน

37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
         (ก)  เสมาธรรมจักร
         (ข)  ดอกบัว
         (ค)  ต้นโพธิ์
         (ง)  ถูกทุกข้อ

38. ศูนย์กลางของอาณาจักร “ศรีวิชัย” อยู่ที่เมือง
         (ก)  นครปฐม
         (ข)  นครพนม
         (ค)  นครราชสีมา
         (ง)  นครศรีธรรมราช

39. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา   สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.

40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก
          (ก)  Manager Control
          (ข)  Member of Congress
          (ค)  Master of Ceremonies
          (ง)  Master of Coordination

41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด
          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจกก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ
          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้นให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา
          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน
           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย

42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864
             (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864
             (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864
             (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864

43. รายการ “เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่
             (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.
             (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.
             (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.
             (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.

44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร
           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ
           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ
           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ

45. ข้อใดถูก
           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว    โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ
           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                        เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย
             (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก
             (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่
             (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.     
             (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก
              (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป
             (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที
             (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที
             (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที
             (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที

48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ
          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน
          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน
          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน
          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันค ือ
          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก
          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป
          (ค)  โฆษณามากเกินไป
          (ง)  Remote Control

50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้
          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก
          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก
          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์
           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน

51. การโฆษณาน้ำมันไร้สารตะกั่ว ปัจจุบันควรเน้นเรื่องใด
           (ก)  เน้นเรื่อสภาพแวดล้อมมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ข)  เน้นเรื่องประสิทธิภาพน้ำมันมากกว่าเรื่องสภาพแวดล้อม
           (ค)  เน้นเรื่องราคาถูกมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

52. สื่อเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ชนิดใดที่รวดเร็วกว้างขวางที่สุด
           (ก)  หนังสือพิมพ์
           (ข)  โทรทัศน์
           (ค)   วิทยุ
             (ง)  สื่อบุคคล

53. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
             (ก)  การโฆษณาสินค้าเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
             (ข)  การโฆษณาสถาบันเพื่อมุ่งหวังทางด้านชื่อเสียง
             (ค)  การโฆษณาตัวบุคคลเพื่อชื่อเสียงผู้บริหารเอง
              (ง)  การโฆษณาโดยพึ่งการประชาสัมพันธ์

54. รายการวิทยุตอบปัญหาประชาชนโดยตรง ที่ควรจัดโดยเจ้าหน้าที่ กทม. เองขณะนี้ ได้แก่
           (ก)  ตอบปัญหาร้องทุกข์จากประชาชน
           (ข)  ตอบปัญหาสุขภาพ
           (ค)  ตอบปัญหาดินฟ้าอากาศ
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

55. การส่งข่าววีดีทัศน์ ให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าวประจำวัน หน่วยงานควรดำเนินการ ดังนี้
           (ก)  ตัดต่อย่อข่าวเป็นระบบยูเมติค ประมาณ 2 – 3 นาที พร้อมเนื้อข่าวส่งให้สถานี
           (ข)  ถ่ายทำได้เท่าไร ควรส่งให้สถานีทั้งหมดพร้อมเนื้อข่าว เพื่อสถานีคัดเลือกตัดต่อเองเพราะสถานีทำได้ดีกว่า
           (ค)  ควรถ่ายจากระบบยูเมติค ลงในระบบ VHF เหมือน VDO ตามบ้าน จัดส่งพร้อมเนื้อส่งให้สถานีออกโทรทัศน์ได้เลย
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

56. การทำบุญ “ตักบาตรเทโว” คือการ
           (ก)  เข้าพรรษา
           (ข)  ออกพรรษา
           (ค)  อาสาฬหบูชา
           (ง)  วันวิสาขบูชา

57. เร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต  บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม 2536 เวลา 09.00 – 15.00 น.
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต ป้อมปราบฯ พระนคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 8.00 – 15.00 น.
             (ค) เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 08.00 – 15.00 น.
            (ง) เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.00 – 15.00 น.

58. ผว. กทม. นัดแถลงข่าววันนี้เวลา 10.00 น. เรื่องการลงนามสัญญาจ้างบริษัทก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนและสื ่อมวลชนพร้อมแล้ว แต่เกิดมีนัดด่วนจาก รมว.มท. เวลา 10.30 น. ผว.กทม. มีเวลาแถลงข่าว 15 นาที
           (ก)  ควรเลื่อนแถลงข่าวเป็นช่วงบ่าย
           (ข)  แจกข่าวไปเลย ไม่ต้องแถลง
           (ค)  แถลงข่าวตามปกติ
           (ง)  เลื่อนนัด รมว.มท.

59. รูปแบบใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์
           (ก)  การจัดทัวร์สื่อมวลชน
           (ข)  ข้อความในจอ ATM
           (ค)  ประกาศรับสมัครงาน
           (ง)  ถูกทุกข้อ

60. สิ่งใดเป็นทูตวัฒนธรรมการสื่อสาร
           (ก)  นางงามจักรวาล
           (ข)  จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
           (ค)  กระเช้าดอกไม้
           (ง)  ถูกทุกข้อ

61. การแจ้งสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
           (ก)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ผว.กทม. แถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ที่ห้องประชุมข้างห้องผว.กทม. วันที่ 30 มิถุนายน 2536 เวลา 14.00 – 16.00 น.
           (ข)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ป.กทม. แถลงข่าวเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ที่ห้องประชุม สนป.วันที่ 28 มิถุนายน 2536 เวลา 10.00 น.
           (ค)  พร้อมนี้ขอส่งภาพ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมมาเพื่อทำข่าว ข้อความใต้ภาพ “นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อม ที่ กทม.”
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

62. ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเล ือกตั้งที่
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 2
             (ค)  เขตเลือกตั้งที่ 3
             (ง)  เขตเลือกตั้งที่ 4

63. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีอยู่ที่เมือง
           (ก)  นครปฐม
           (ข)  นครพนม
           (ค)  นครราชสีมา
           (ง)  ลพบุรี

64. PR. AD. คืออะไร
          (ก)  ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ข)  โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค)  สารอวยพร
          (ง)  ทูตวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

65. การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อส่งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าว กรณี ผว.กทม. เยี่ยมเยือนประชาชนเขตต่าง ๆ นั้น ควรถ่ายทำ ดังนี้
          (ก)  จัดห้องเป็นการเฉพาะเมื่อ ผว.กทม. เดินเยี่ยมแล้วจะได้พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถ่ายทำในห้อง เพื่อจะได้ไม่มีเสียบรบกวน
          (ข)  สัมภาษณ์และถ่ายภาพกลางแจ้ง ณ บริเวณนั้น ๆ
          (ค)  จัดที่นั่งมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มีฉากหลังที่วุ่นวายพลุกพล่านในบริเวณนั้นมีต้นไม้ดอกไม้สวยงาม เป็นฉาก แล้วสัมภาษณ์ถ่ายภาพ
          (ง)  ไม่มีข้อใดถูก

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 
1.     พระราชบัญญัติภาษีป้าย มีผลใช้บังคับเมื่อใด
        ก.    1 มกราคม 2510                                                                   ข.  1 มกราคม 2511
        ค.    1 มีนาคม 2510                                                                     ง.    1 มีนาคม 2511

        ตอบ       ข.  1  มกราคม 2511
                        มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นไป                     

2.     ใครเป็นผู้รักษาการตามบัญญัตินี้
        ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                 ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
        ค.    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                 ง.    ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                        มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

3.     ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายคำว่าป้าย
        ก.    ป้ายที่แสดงชื่อ                                                                     ข.    ป้ายแสดงยี่ห้อ
        ค.    ป้ายที่แสดงเครื่องหมาย                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
                        ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
เขตราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
(1)    เขตเทศบาล
(2)    เขตสุขาภิบาล
(3)    เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4)    เขตกรุงเทพมหานคร
(5)    เขตเมืองพัทยา
(6)    เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
(1)    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
(2)    ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
(3)    ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4)    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5)    ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
(6)    หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนรีประกาศกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นปี หมายความว่า ปีปฏิทินรัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

4.     ในพระราชบัญญัตินี้ ราชการส่วนท้องถิ่นคือ
        ก.    เทศบาล                                                                                 ข.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
        ค.    กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา                                            ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.     ข้อใดต่อไปนี้คือผู้บริหารท้องถิ่น
        ก.    นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล                         
        ข.    นายก อบจ. สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
        ค.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

6.     เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้
        ก.    ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
        ข.    ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
        ค.    ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้
                        (1)  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพแบะบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
                        (2)  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
                        (3)  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
                        (4)  ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์
                        (5)  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
                        (6)  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                        (7)  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
                        (8)  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                        (9)  ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(10)    ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11)    ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
(12)    ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13)    ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7.     การส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้ส่งในเวลาใด
        ก.    ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ
        ข.    วันที่เจ้าพนักงานปฏิบัติราชการ
        ค.    กำหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการส่ง
        ง.     ไม่มีข้อใดถูกต้อง

        ตอบ       ก.  ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ลง หรือเวลาทำการของผู้รับ
                        มาตรา 11 การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของผู้รับ
(2)    ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้าสถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว

8.     กรณีคำสั่งโดยวิธีปิดหนังสือไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่น ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสือเมื่อล่วงพ้นไปแล้วกี่วันนับแต่วันปฏิบัติ
        ก.    7 วัน                                                                                       ข.    10 วัน
        ค.    15 วัน                                                                                     ง.    30 วัน

        ตอบ       ก.  7 วัน
                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

9.     ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบในเดือนใดของปี
        ก.    มีนาคม                                                                                   ข.    เมษายน
        ค.    พฤษภาคม                                                                             ง.    มิถุนายน

        ตอบ       ก.  มีนาคม
                        มาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปีในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย

10.  ในกรณีที่เจ้าของป้ายเป็นผู้ไม่อยู่ให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่น
        ก.    ผู้จัดการมรดก                                                                       ข.    ผู้ครอบครองทรัพย์
        ค.    ผู้จัดการทรัพย์สิน                                                                ง.    ผู้พิทักษ์

        ตอบ       ข.  ผู้ครอบครองทรัพย์
                        มาตรา 13 ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย

11.  เจ้าของป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายจะต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดง
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน
        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 14 เจ้าของป้ายผู้ใด
(1)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
(2)    ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว
(3)  เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี

12.  ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันรับโอน
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    30 วัน
        ค.    45 วัน                                                                                     ง.    60 วัน

        ตอบ       ข.  30 วัน
                        มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนย้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน

13.  ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใด เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจเจอเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าบุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
        ก.    ผู้ครอบครอง                                                                         ข.    เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ป้ายตั้งอยู่
        ค.    เจ้าของที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่                                                     ง.    ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ       ก.  ผู้ครอบครอง

                        มาตรา 18  ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับภาษีป้ายใดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้ายเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว

14.  ภาษีป้ายให้ชำระภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
        ก.    15 วัน                                                                                     ข.    20 วัน
        ค.    30 วัน                                                                                     ง.    45 วัน

        ตอบ       ก.  15 วัน

                        มาตรา 19 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้ายการชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย

15.  ภาษีป้ายที่ต้องชำระ
        ก.    2,000 บาทขึ้นไป                                                                 ข.    3,000 บาทขึ้นไป
        ค.    4,000 บาทขึ้นไป                                                                 ง.    5,000 บาทขึ้นไป

        ตอบ       ข.  3,000 บาทขึ้นไป
                        มาตรา 19 ทวิ ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่งการผ่อนชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระงวดที่หนึ่งก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สองถ้าผู้ขอผ่อนชำระภาษีไม่ชำระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี และให้นำมาตรา 25(3) มาใช้บังคับสำหรับงวดที่ยังมิได้ชำระ

16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษีค้างชำระ
        ก.    ถ้ามิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด
        ข.    เจ้าหน้าที่สามารถยึดอายัดได้โดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายปิด
        ค.    การยึดจะทำได้ต่อเมื่อมีการเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันรับหนังสือ
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                        มาตรา 21 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างชำระ เพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

17.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
        ก.    ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดหรือการขายทอดตลาด
        ข.    กรณีที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปชำระค่าภาษีป้าย
        ค.    กรณีที่ได้ชำระค่าภาษีป้ายแล้ว ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น
        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 22 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชำระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น

18.  ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินที่จะต้องเสียสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้ภายในกำหนดเวลานับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
        ก.    3 เดือน                                                                                   ข.    6 เดือน
        ค.    9 เดือน                                                                                   ง.    1 ปี

        ตอบ       ง.  1 ปี
                        มาตรา 24 ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคำชี้แจงใดๆ ประกอบคำร้องด้วยเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืนให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการกระทำใดๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้ว ให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย

19.  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลากำหนดต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราใดของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
        ก.    ร้อยละ 5                                                                                ข.    ร้อยละ 10
        ค.    ร้อยละ 25                                                                              ง.    ร้อยละ 30

        ตอบ       ข.  ร้อยละ 10
                        มาตรา 25  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
                        (1)  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
                        (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
                        (3)  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

20.  กรณีที่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด ให้เสียเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใดต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสีย
        ก.    ร้อยละ 2 ต่อเดือน                                                                ข.    ร้อยละ 3 ต่อเดือน
        ค.    ร้อยละ 4 ต่อเดือน                                                                ง.    ร้อยละ 5 ต่อเดือน

        ตอบ       ก.  ร้อยละ 2 ต่อเดือน

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                                ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข. ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                 ง. ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕

2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข              ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. นายกรัฐมนตรี                                                      ง. คณะรัฐมนตรี

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 16  หมวด   90  มาตรา                                         ค. 16  หมวด  91  มาตรา
ข. 15  หมวด  90  มาตรา                                          ง. 15  หมวด  91  มาตรา

4. ข้อใดคือสิ่งปฏิกูล
ก. เศษอาหาร                                                             ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ
ข. มูลสัตว์                                                                   ง. ซากสัตว์

5. ข้อใด ไม่ใข่ “มูลฝอย”
ก. เศษกระดาษ                                                          ค. ถุงพลาสติก
ข. เศษผ้า                                                                    ง. สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

6. ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”
ก. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. อธิบดีกรมการแพทย์                                           ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.  “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข. ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ค. ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการสาธารณสุข”  มีไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน  3  คน                                                       ค. ไม่เกิน  5  คน
ข. ไม่เกิน  4  คน                                                       ง. ไม่เกิน  6  คน

9. ข้อใดคือข้อกำหนดของราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ก. ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ข. กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร
ก. รัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง. คณะกรรมการสาธารณสุข

11. ข้อใดคือเหตุที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
ก. การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค. แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก
ง. ถูกทุกข้อ

12. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วัน
ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน
ข. 15  วัน                                                                    ง. 60  วัน

13. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินเท่าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ก. 100  ตารางเมตร                                                   ค. 300  ตารางเมตร
ข. 400 ตารางเมตร                                                    ง. 200  ตารางเมตร

14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ข. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
ค. ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น ระดับ 1,2 แบบทดสอบวิชา  การป้องกันและระงับอัคคีภัย

1.  เมื่อวัตถุได้รับความร้อน  จะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอย่างไร
   ก.  ละลายไปกับความร้อน         ข.  เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น
   ค.  มีสภาพคงที่แต่มีความร้อน      ง.  เกิดเป็นถ่าน  กลุ่มควัน  และเปลวไฟ

2.  ไฟมีองค์ประกอบ  3  อย่าง   ข้อใดเป็นองค์ประกอบแรกในการเผาไหม้
   ก.  ความร้อน            ข.  เชื้อเพลิง
   ค.  อากาศ            ง.  ถูกทุกข้อ

3.  แหล่งกำเนิดของการติดไฟมีอะไรบ้าง
   ก.  อุบัติเหตุจากไฟฟ้า         ข.  ฟ้าผ่า
   ค.  การตัดโลหะ            ง.  ถูกทุกข้อ

4.  ขั้นตอนการดับเพลิงควรทำอะไรก่อน
   ก.  ระบายควัน            ข.  ดับถ่าน
   ค.  พิจารณาสถานการณ์         ง.  การโอบล้อมไฟ

5.  การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล  หรือเนื้อของโลหะ  เรียกว่าการติดต่อลุกลามในข้อใด
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

6.  ย่านชุมชนแออัด  ศูนย์การค้า  สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ในระยะเท่าไร
   ก.  1.2  กิโลเมตร             ข.  2.4  กิโลเมตร
   ค.  4.8  กิโลเมตร              ง.  เท่าไรก็ได้

7.  องค์ประกอบของไฟมีอากาศอยู่กี่เปอร์เซ็นจึงจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
   ก.  10-16 %                ข.  16 – 21%
   ค.  21 – 30  %            ง.  50 %  ขึ้นไป

8.  ถ้าเราเข้าใกล้กองไฟที่กำลังลุกไหม้จะรู้สึกว่าร้อน  ความร้อนที่ถูกตัวเราเรียกว่า
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ

9.  สัญลักษณ์                รูปสามเหลี่ยมพื้นสีเขียว   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

10.  สัญลักษณ์                รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

11.  สัญลักษณ์             รูปวงกลมพื้นสีฟ้า  หรือสีน้ำเงิน  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

12.  สัญลักษณ์            รูปดาวห้าแฉกพื้นสีเหลือง  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี

13.  การฉีดน้ำดับเพลิงควรปฏิบัติอย่างไร
   ก.  ฉีดเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้            ข.  ควรพิจารณาและฉีดน้ำเท่าที่จำเป็น
   ค.  ให้เพิ่มแรงดันให้มากที่สุด             ง.  ฉีดเพื่อระบายควันไฟเท่านั้น

14.  การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดดับเพลิง  ควรห่างจากเพลิงประมาณเท่าไร
   ก.  1  - 3  ฟุต             ข.  5-7  ฟุต
   ค.  10  ฟุต            ง.  ถูกทุกข้อ

15.  ถ้าเราใช้น้ำในการดับไฟ  เรียกว่าการแยกองค์ประกอบของไฟในข้อใด
   ก.  ความร้อน            ข.  อากาศ
   ค.  เชื้อเพลิง            ง.  ถูกทุกข้อ

16.  ถ้าเราใช้วัตถุหรือสารเคมีดับไฟ  โดยฉีดไปที่ผิวของไฟที่ลุกไหม้อยู่  เป็นการดับไฟในข้อใด
   ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ

17.  เมื่อเราใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร  แล้วเราปิดวาล์วก๊าซ  เป็นการดับไฟในข้อใด
    ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ

18.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี  ใช้ดับไฟประเภทใดได้ดีที่สุด
    ก.  ไฟประเภท  ก.  หรือ  เอ         ข.  ไฟประเภท  ข.  หรือ  บี
   ค.  ไฟประเภท  ค.  หรือ  ซี         ง.  ไฟประเภท  ง.  หรือ  ดี

19.  การที่เราจะดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของกระแสไฟฟ้า  จะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด
   ก.  ขจัดความร้อน            ข.  ขจัดเชื้อเพลิง
   ค.  ขจัดอากาศ            ง.  ตัดกระแสไฟฟ้า

20.  เราจะสามารถตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีได้อย่างไรว่าใช้ได้ดีหรือไม่
   ก.  ดูปริมาณน้ำยาเคมี  หรือผงเคมี      ข.  ดูมาตรวัดความดัน
   ค.  ช่างน้ำหนักดู            ง.  ดูจุดที่ติดตั้ง

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3


หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองไปเฉลยดูใหม่นะคะ)

รัฐบาลได้ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าออกและสินค้าเข้า?
? นโยบายการค้าเสรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช้องค์กรฯตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? กรุงเทพมหานครฯ
แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทำโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึง
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ?
? แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด
? แผนพัฒนาสามปี
ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด?
? นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
- 2 ปี
หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชี้แจ้งเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผวจ.
พิจารณาภายในกี่วัน
- 30 วัน
จากข้อความข้างต้นความเห็นของผู้ใดถือเป็นการสิ้นสุด
- ผวจ.
ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ข้อความในพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดเพิ่มเติม
จากพรบ.ฉบับก่อน
- การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา
- 3 คน
ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครไว้ ให้ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน
? ประธานองคมนตรี
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกม.และได้รับความคุ้มครองตามกม. จะเท่าเทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญกำหนดในด้านใด?
? เพศ
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับ
การศึกษาถึงระดับใด?
? มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะครม.ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม?
? สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจำนวนเท่าไร์
- ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
รวมแล้วกี่คน
- 9 คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?
? เทศบาล
ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนกี่แห่ง-?
- 4 แห่ง
ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรราย
ได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5ปี
อำนาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไม่มีอำนาจที่จะกระทำใด้?
- จัดตั้งรพ.จังหวัด
ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการฯ?
- เลขาก.พ.ร.
ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ?
? รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฯมีผู้แทนอบต.จำนวนกี่คน?
- 9 คน
ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)?
- บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลว?
- ผู้ว่าซีอีโอ.
งบประมาณ หมายถึงอะไร?
? แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึงอะไร?
? งาน
ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
- หน.สำนักงานปลัดเมืองพัทยา
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ
ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? หมวดค่าสาธารณูปโภค
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด
? คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยัง
อำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน
- 15 วัน
พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด?
?พรรคต้นตระฉันลไทย
ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)
-รมต.มท.
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?
-12 คน
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน?
?สุขาภิบาล
อำนาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์กรใด?
-กกต.
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
?คณบดีคณะนิติศาสตร์
หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?
?รายได้
การมอบอำนาจชนิดใดต้องทำเป็นหนังสือ
?การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำนาจฯ
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย
หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
-กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน
                ก. หยุดเป็นส่วนๆ
                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด
                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด
                ง. 1/3 ของความยาวคาน

ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx
                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4
                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4

ตอบ ข. 3.50 cm4

3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด
                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม
                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้

ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม

4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด
                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด
                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้

ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด

5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด
                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย
                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย
                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา

ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด
ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว
 
7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร
ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม

8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร
                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค
                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน
                จ. กรดดินประสิว

ตอบ ง. กรดดินประสิว

9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด
ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม.
ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม.

ตอบ 5 ซม.

10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย
                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา
                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน

ตอบ ง. วงเดือน

11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม
                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.
                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก.

ตอบ ข. 250 กก.

12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร
                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม.
                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.

13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม
                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก.
                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก.

ตอบ ข. 320 กก.

14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร
                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม.
                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม.
                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม.
                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.

16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ
ตอบ มี 4 ประเภท คือ
1.       น้ำเสียจากชุมชน
2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3.        น้ำเสียจากการเกษตร
4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน

17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท
                ก. พื้นถนนตอม่อ
                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ
                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป
                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด
                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี
                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์

ตอบ ก. ตาก

19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต
                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง
                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน

ตอบ ก. ไม้สัก

20. ระยะของตง
                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 – 40 ซม.
                ค. 40 – 50 ซม.                                                              ง. 50 – 60 ซม.

ตอบ ง. 50 – 60 ซม.   

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รวม 21,605 อัตรา (10 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560)

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม