ผู้เขียน หัวข้อ: แจกฟรี!!! ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT ทอท.  (อ่าน 2545 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3773
    • ดูรายละเอียด
    • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

ข้อสอบ ‏ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.      บทอ.                                                                              ค. ทกท.
ข.      ทท.                                                                                 ง. ทอท.

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ ทอท.
ก.      www. thaiairport.go.th                                             ค.  www.airportthai.co.th
ข.      www. thaiairport.co.th                                             ง. www.airportthai.go.th

ทอท. สังกัดกระทรวงใด
ก.      กระทรวงการคลัง                                                        ค. กระทรวงพาณิชย์
ข.      กระทรวงคมนาคม                                                      ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทอท.  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก.      1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522                                             ค. 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ข.      2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522                                             ง. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

ทอท. เป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.      เอกชน                                                                          ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.      รัฐบาล                                                                          ง. หน่วยงานอิสระ

ข้อใดคือคำขวัญของ ทอท.
ก.      ปลอดภัยคือมาตรฐาน  การดำเนินงานคือหัวใจ
ข.      ปลอดภัยคือมาตรฐาน  บริการคือหัวใจ
ค.      บริการคือมาตรฐาน  ปลอดภัยคือหัวใจ
ง.       ปลอดภัยคือมาตรฐาน  บริการคือหัวใจ

 
ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ทอท.
ก.      ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย
ข.      ทอท. คือ ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน
ค.      ทอท.เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยาน
ง.       ทอท.เป็นองค์กรกำกับตามมาตรฐาน บริหารอย่างสากล ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย

ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ ทอท.
ก.      ดำเนิน ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ
ข.      ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค.      ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบิน
ง.       สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ข้อใดคือค่านิยมของ ทอท.
ก.      จิตสำนึกในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการ
ข.      การร่วมกันทำงานความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของ องค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
ค.      ความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อสังคมและ ประเทศชาติ
ง.       ถูกทุกข้อ
 
ข้อใดคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ทอท.
ก.      TOA                                                                             ค. OTA
ข.      AOT                                                                             ง. APC
 
กลยุทธ์ของ ทอท. มีกี่ข้อ
ก.      5  ข้อ                                                                            ค. 3  ข้อ
ข.      4  ข้อ                                                                            ง. 6  ข้อ
 
ข้อใดคือจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของ ทอท.
ก.      สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
ข.      เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าต้องมาก่อน
ค.      พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ง.       ถูกทุกข้อ

ทอท.  เดิมใช้ชื่อว่าอะไร
ก.      ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ข.      การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ค.      บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ง.       ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตอบ   ข. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ทอท.
ก.      ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างการถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
ข.      กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท.
ค.      สำรวจ วางแผน ออกแบบ สร้างและปรับปรุงท่าอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน
ง.       ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ก.      กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ข.      ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค.      ให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศในการใช้ท่าอากาศยาน
ง.       ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม