ผู้เขียน หัวข้อ: แจกฟรี!!! แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (อ่าน 1603 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3773
    • ดูรายละเอียด
    • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
 ก. Nature Tourism ข. Sustainable Tourism
 ค. Conservation Tourism ง. Eco-tourism
 ตอบ ง. Eco-tourism   
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด
 ก. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ข. การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย
 ค. การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ
 ตอบ ง. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ
3. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว
 ข. การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 ค. การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 ง. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และท้องถิ่นเดิม
 ตอบ ก. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว
4. ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ก. เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ข. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้
 ค. เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ
 ตอบ ง. เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ
5. แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี พ.ศ. 2555 คืออะไร
ก. ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทย
ข. ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศ
ที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป
ง. ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากล
ตอบ ค. การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป
6. ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่
 ข. การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น
 ค. ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร
 ง. ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
 ตอบ ก. จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่
7. ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด
 ก. เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป
 ข. เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล
 ค. เป็นป่าผสมผลัดใบ
 ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้
 ตอบ ง. เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้
8. ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร
 ก. ป่าชายเลน ข. ป่าสนเขา
 ค. ป่าแดง ง. ป่าดิบแล้ง
 ตอบ ค. ป่าแดง
9. พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ
 ก. ป่าพรุดั้งเดิม ข. พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว
 ค. พรุหญ้า ง. ป่าโกงกาง
 ตอบ ง. ป่าโกงกาง
10. ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด
 ก. พ.ศ. 2533 ข. พ.ศ. 2534
 ค. พ.ศ. 2535 ง. พ.ศ. 2536
 ตอบ ค. พ.ศ. 2535
11. การอนุรักษ์ปะการังที่เคย์ เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในประเทศใด
 ก. ออสเตรเลีย ข. สหราชอาณาจักร
 ค. อเมริกา ง. เนปาล
 ตอบ ข.  สหราชอาณาจักร
12. องค์กรธงนานาชาติสีเขียว หรือ Green Flag International จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก
 ข. เพื่อพัฒนาชายฝั่งทะเล
 ค. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้
 ง. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 ตอบ ก. ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วโลก
13. แผนงานธงสีน้ำเงินขององค์กรการท่องเที่ยวโลก มีฐานการทำงานอยู่ที่ประเทศใด
 ก. อังกฤษ ข. อเมริกา
 ค. เดนมาร์ก ง. เนเธอร์แลนด์
 ตอบ ค. เดนมาร์ก
14. องค์กรสีเขียวจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใด
 ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ข. เพื่อดำเนินงานเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ค. พยายามให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง
 ง. เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยว
 ตอบ ก. มุ่งหาวิธีการที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
15. แหล่งท่องเที่ยวใดของประเทศไทยได้ถูกเลือกให้อยู่ในโครงการโลกสีเขียว : เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่
 ก. เกาะสมุย ข. เกาะช้าง
 ค. เกาะกูด ง. เกาะภูเก็ต
 ตอบ ก. เกาะสมุย
16. แผนปฏิบัติการ 21 หรือ Agenda 21 เป็นแผนแม่บทของโลกเกี่ยวกับการดำเนินการใด
 ก. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
 ข. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ค. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
 ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 ตอบ ง. การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
17. องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีใด เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ก. ปี ค.ศ. 2000 ข. ปี ค.ศ. 2001
 ค. ปี ค.ศ. 2002 ง. ปี ค.ศ. 2003
 ตอบ ค. ปี ค.ศ. 2002
18. Overseas Development Administration หมายถึงหน่วยงานใด
 ก. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรของพื้นที่ในท้องถิ่น
 ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร
 ค. ฝ่ายบริหารการจัดการระหว่างประเทศ
 ง. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ
 ตอบ ข. ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาโพ้นทะเลสหราชอาณาจักร
19. ข้อใดมิใช่บทบาทของ ททท. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
 ก. ประสานงานการสร้างพื้นที่สีเขียว
 ข. ปรับกิจกรรมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เป็นภาระแก่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
 ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ค. รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว
ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น
 ตอบ ง. เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น
20. ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล หมายถึงอะไร
 ก. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับป่าต่างๆ
 ข. ระบบนิเวศที่เป็นที่อยู่ของต้นน้ำลำธาร
 ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเล
 ง. ไม่มีข้อใดถูก
 ตอบ ค. ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชายหาดและทรัพยากรชายทะเลสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ : วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125 [WhatsApp / Line]
ID Line :  0894220125
E-Mail : exam.st@hotmail.com
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน กับ E-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะคะ *******

Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" คะ
*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  089-4220125 หรือทางอีเมล์ ได้เลยคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2014, 12:37:04 AM โดย Exam.st »

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม