ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ก. กทม สอบภาค ก. ภาค ข. ทุกตำแหน่ง 2560  (อ่าน 40484 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
   
1. นักวิชาการให้ความหมาย  “วัฒนธรรม”  ไว้ว่าอย่างไร
 ก.แบบแผนในความคิด ของมนุษย์
 ข.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมทุกกลุ่ม
                ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม             
             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.    ข้อใดคือชื่อของกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
ก.  Department   Cultural Promotion                              ข.Department    Cultural Promotion
ค.  Department of  Cultural                                              ง.  Department of Cultural Promotion

ตอบ  ง.  Departmentof Cultural Promotion

  3.    นักวิชาการได้แบ่ง “วัฒนธรรม” ออกเป็นกี่ประเภท
                ก.2 ประเภท                                                                         ข.  4 ประเภท
                ค.  6 ประเภท                                                                       ง.  8 ประเภท

                ตอบ     ก.  2ประเภท         
1.วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ      2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการวัฒนธรรมคือข้อใด
ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม                            ข. มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ค. ความเป็นผู้นำ                                                  ง.  การเป็นนักวางแผน

ตอบ   ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม
สิ่งสําคัญในการจัดการวัฒนธรรมคือ องคความรูทางวัฒนธรรม  นักวิชาการทางวัฒนธรรมควรใสใจคนหาองคความรูทางวัฒนธรรมในชุมชนในทองถิ่น และในสังคมใหพบจึงจะสามารถแสวงหาหนทางและกลยุทธในการจดการวัฒนธรรมได้อย่างหมาะสม

5. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก.   2 ส่วน                                                            ข.3  ส่วน
ค.  4  ส่วน                                                            ง.  5  ส่วน

ตอบ  ก.  2  ส่วน

6. ข้อใดคือองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
         ก. องค์ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge)
                  ข.  องคความรูที่ฝังลึกซอนเรน(tacitknowledge)
                   ค. องค์ความรู้วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (material culture/tangible heritage)
                  ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข

                ตอบ    ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
               องคความรูที่เปดเผย (explicitknowledge)  สามารถค้นไดจากหนังสือ  ตำรา  พบเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมบ้านเรือน  ชุมชน ลักษณะนิเวชสิ่งแวดล้อม ค้นหาจากวัตถุ  รูปแบบ  แผนที่ ฯลฯ    องค์ความรู้ที่ฝังลึกซ่อนเร้น(tacit knowledge)  เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ส่วนนี้มิได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง
ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม3 ระดับ 3                               ข.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 4
ค.  นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 5                               ง.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 6

ตอบ  ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 3 

8. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิชาการ3  ระดับ 3
                ก.   ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวน มากพอสมควร
                ข.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม   และควบคุมคุณภาพของงาน
                  ค.  บริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
                  ง.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรมภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                ตอบ  ง. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม3  ระดับ 3
ก.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข.  อนุปริญญา
ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

10. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม4  ระดับ  4
     ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี
      ข.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
        ค.  ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 4 ปี
        ง.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 5 ปี

        ตอบ       ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11. ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม5  ระดับ  5 
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม

ตอบ  ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

12.   ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม6  ระดับ  6
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม

ตอบ  ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ

13.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ก.  กรมการศาสนา                                               ข.  กรมศิลปากร
ค. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)                 ง.  กรมการขนส่งทางบก

ตอบ ง.  กรมการขนส่งทางบก

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด กทม.

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   พ.ศ.๒๕๔๕

๑. พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
-  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๒. บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำ ขอลงทะเบียนต่อสำ นักงานหรือหน่วยงานที่สำ นักงานกำหนด เพื่อ
-  เลือกหน่วยบริการ

๓. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้สำ นักงานประกันสังคมส่งเงิน่าใช้จ่ายเพื่อ
-  บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคม

๔. สำ นักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
-  แต่ไม่เกินจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าที่

๕. ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ องค์กรละ
-  หนึ่งคน

๖. ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่
-  ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

๗. กรรมการมีวาระอยู่ในตำ แหน่งคราวละ
- สี่ปี

๘. ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำ แหน่งก่อนครบวาระ
-  ให้ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่   ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

๙. ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
-  จะไม่ดำ เนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้

๑๐. วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
-  คณะกรรมการกำหนด

๑๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อ
-  ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๑๒. จัดทำ รายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำ เนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อ
-  คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๑๓. สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การ     กำกับดูแลของ
-  รัฐมนตรี

๑๔. การจัดตั้งสำ นักงานสาขาให้คำนึงถึง
-  ความจำ เป็นและความคุ้มค่าในการดำ เนินการ

๑๕. ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจำนวน
- ห้าคน

๑๖. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ
-  กรรมการสรรหา

๑๗. เลขาธิการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
- สี่ปี

๑๘. มาตรา ๓๗ ให้มีสำ นักตรวจสอบขึ้นในสำ นักงานทำหน้าที่เป็น
- สำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๑๙. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

๒๐. เมื่อสำ นักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สำนักงานมีสิทธิ
- ไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำ ผิดได้

๒๑. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดย
-ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน
- หกคน

๒๓. องค์กรเอกชนตาม ต้องเป็นองค์กรที่ดำ เนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า
- หนึ่งปี

๒๔. ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
-  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กทม. ใหม่ล่าสุด
   

แนวข้อสอบ  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  การพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๘

1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด
ก. ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
ข. ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
ค. ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘
ง. ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

ตอบ       ค.  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘

2. ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ง.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน
                ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาข้อบัญญัตินี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ข.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                ข้อ ๔  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

4. ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
ข. ทำเป็นคำสั่ง
ค. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
                ข้อ ๗  ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน้ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

5. ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน
ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ก.  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
                ข้อ ๘  ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่  รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายที่กรุงเทพมหานครนำมาบังคับอยู่ในขณะนั้นโดยอนุโลม  หรือตามกฎหมายเฉพาะของกรุงเทพมหานครภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการหรือให้เลิกจ้าง  แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
(๓) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย  ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน  โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒)  ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในทางแพ่งตามระเบียบความรับผิดของข้าราชการในทางแพ่งหรือความรับผิดชอบทางอาญา (ถ้ามี)

6. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด
ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ
ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน
ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ข.  ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

7. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละกี่ปี
ก. ๑  ปี
ข. ๒  ปี
ค. ๓  ปี
ง. จนหมดวาระของสภาของกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข.  ๒  ปี
                ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุประกอบด้วย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี  ผู้อำนวยการกองงบประมาณ  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งละ  ๑  คน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งอีกไม่เกิน  ๓  คน  ผู้อำนวยการกองระบบการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการกับให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน  ๒  คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

8. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด
ก. เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
ง. สามารถดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

9. ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้จำนวนกี่คน
ก. จำนวน ๓ คน
ข. ไม่เกิน ๓ คน
ค. จำนวน ๕ คน
ง. จำนวนไม่เกิน ๕ คน

ตอบ       ข.  จำนวนไม่เกิน ๓ คน
                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ก. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ข. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ตอบ       ค.  เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                ข้อ ๑๐  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๕) กำหนดแบบหรือตัวอย่าง  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  และกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม.

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 ก. 5 พฤศจิกายน 2550 ข. 6 พฤศจิกายน 2550
 ค. 25 พฤศจิกายน 2550 ง. 26 พฤศจิกายน 2550

 ตอบ ข. 6 พฤศจิกายน 2550

2. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
 ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
 ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

 ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

3. ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. ภัยแล้ง ข. โรคระบาดในสัตว์
 ค. วาตภัย ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
 ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
 ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ

 ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

5. “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด
 ก. ภัยทางอากาศ ข. การก่อวินาศกรรม
 ค. อุบัติเหตุ ง. ภัยธรรมชาติ

 ตอบ ข. การก่อวินาศกรรม

6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. กรมการปกครอง ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ค. กระทรวงมหาดไทย ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. เทศบาล ง. เมืองพัทยา

 ตอบ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
 ก. องค์การบริหารส่วนตำบล ข. เมืองพัทยา
 ค. เทศบาล ง. กรุงเทพมหานคร

 ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร

9. ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 ก. ชลบุรี ข. เชียงใหม่
 ค. กรุงเทพมหานคร ง. อุบลราชธานี

 ตอบ ค. กรุงเทพมหานคร

10. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. กปร. ข. กปช.
 ค. กปภ.ร. ง. กปภ.ช.

 ตอบ ง. กปภ.ช.

12. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

13. คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
 ก. 12 คน ข. 13 คน
 ค. 22 คน ง. 23 คน

 ตอบ ง. 23 คน

14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ข. รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ค. ข้าราชการระดับ 8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ง. ข้าราชการระดับ 7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ตอบ ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ตอบ ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 ก. 1 ปี  ข. 2 ปี
 ค. 3 ปี ง. 4 ปี
 ตอบ ง. 4  ปี

18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน
 ก. 2 วาระ ข. 3 วาระ
 ค. 4 วาระ ง. 5 วาระ

 ตอบ ก. 2 วาระ

19. หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
 ก. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ข. กระทรวงกลาโหม
 ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. สำนักข่าวกรอง

 ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ค. นายกรัฐมนตรี
 ง. คณะรัฐมนตรี

 ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
   

แนวข้อสอบ   พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 บังคับให้เมื่อใด
ก. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ข. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ค. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ง. วันที่ 21ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตอบ  ข. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ข้อใดคือความหมายของ “ผู้มีสิทธิออกเสียง” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ข. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ค. ผู้ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียงประชามติ
ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
                “ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

3. ข้อใดคือความหมายของ “จังหวัด” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เขตบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด
ค. เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ระดับการปกครองของรัฐบาลลำดับแรก

ตอบ  ก. กรุงเทพมหานคร
                มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ “จังหวัด” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร

4. ผู้ใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข. รองประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

5. นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียดดังข้อใด
ก. กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
ข. กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
ค. ถ้ากฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
มาตรา 5 ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
(2 กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี

6. ประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้  ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ข. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ค. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
ง. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น

ตอบ ค. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
มาตรา 5 ( วรรคท้าย )
ในกรณีที่จะดำเนินการจัดทำประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา 165(2) ของรัฐธรรมนูญให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น

7. เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในนับแต่วันที่มีประกาศ
ก. 30  วัน                                                           ค.  10   วัน
ข. 15  วัน                                                           ง.  7      วัน

ตอบ  ง.  7      วัน
                                มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว

8. วันออกเสียงในการจัดทำประชามติต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะกี่วัน
ก. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ข. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง
ค. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 6 เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าววันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา

9. ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถเสนอคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลากี่วันต่อศาลใด
ก. 60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลฎีกา
ข. 60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ค. 30 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครอง
ง. 30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด

                ตอบ ง. 30  วัน นับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง , ศาลปกครองสูงสุด
                                มาตรา 6  (วรรคท้าย)
                                ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงใดแล้ว ถ้ามีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณ์ของมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว

10. ข้อใดคือวิธีออกเสียงลงคะแนนออกเสียงประชามติ
ก. แบบตรง                                        ค. แบบปกปิด
ข. แบบลับ                                          ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
                มาตรา 8 การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
   
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ

ตอบข้อ  ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ

2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. ุ6 ข้อ

ตอบข้อ  ง. ุ6 ข้อ

3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
 ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. 6 ข้อ

ตอบข้อ  ค. 5 ข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer)
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตอบข้อง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
 ก.. 3 สมรรถนะ
 ข. 4 สมรรถนะ
ค. 5 สมรรถนะ
 ง. 6 สมรรถนะ

ตอบข้อ ค. 5 สมรรถนะ

7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก.ความสามารถในการสื่อสาร
ข. คามสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ
ข. 6 ข้อ
ค. 8 ข้อ
ง. 10 ข้อ

ตอบข้อ ง. 10 ข้อ

9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก.รักชาติ
 ข. ซื่อสัตย์สุจริต
 ค. มีวินัย
ง. ใฝ่เรียนรู้

ตอบข้อ ก.รักชาติ

10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
 ข. 3 ระดับ
 ค. 4 ระดับ
 ง. 5 ระดับ

ตอบข้อ  ง. 5 ระดับ

11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

12. การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
 ก. ป.1 ถึง ป.6
ข. ป.1 ถึง ม.3
ค. ม.1 ถึง ม.3
 ง. ม.4 ถึง ม.6

ตอบข้อ ง. ม.4 ถึง ม.6

13. ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
 ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
 ข. สาระการเรียนรู้ที่ 2
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
 ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

ตอบข้อ  ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่

14. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. กิจกรรมแนะแนว
 ข. กิจกรรมนักเรียน
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
 ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
ก. ก่อนประถมศึกษา
 ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
 ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบข้อ  ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

1. ข้อมูลส่วนใดที่มีหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมเข้าด้วยกัน
                ก.  ไฟล์                                                                                 ข. ฟิลด์
                ค. ฐานข้อมูล                                                                        ง. เรคคอร์ด

ตอบ     ค. ฐานข้อมูล

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ CPU ( Central  processing  Unit)
                ก. ควบคุมการทำงานของหน่วยต่างๆ                            ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ
                ค. คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล                                    ง. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยต่างๆ

ตอบ  ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ

3. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  133 MHz คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถทำงานได้กี่ครั้งต่อนาที
                ก. 133 ครั้ง / วินาที                                                            ข. 13,300 ครั้ง/ วินาที
                ค. 1.33 ล้านครั้ง /วินาที                                               ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

ตอบ  ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

4.  ตัวแปรภาษาชนิดใดที่ใช้ในการแปลโปรแกรม ( Source Program) ที่เขียนขึ้นโดยภาษา C
                ก. แอสเซมเบอร์                                                                  ข.  คอมไพเลอร์
                ค. อินเตอร์พรีเตอร์                                                             ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข.  คอมไพเลอร์

5.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  People Ware
                ก. Operating  System                                                        ข.  System Analyst Designer
                ค. Programmer                                                                   ง. Data Entry  Operator

ตอบ  ก. Operating  System

6. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ในข้อใด เป็นผู้ระบุความต้องการว่าจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานแต่ละด้าน
                ก.  ผู้ใช้ ( User)                                                                               ข.  ผู้ปฏิบัติการ ( Operating)
                ค. ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer)                               ง. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

ตอบ   ก.  ผู้ใช้ ( User)       

7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ Programmer
                ก. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                ข. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
                ง. สร้างโปรแกรมประยุกต์

ตอบ   ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

8.  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดที่นิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด
                ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ง.  Micro  Computer

9. คอมพิวเตอร์ในข้อใด  มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สุด
ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ก. Super  Computer

10. ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน   ได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไร
                ก. คณิตกรณ์                                                         ข. สมองกล
                ค. เครื่องคิด                                                          ง.เครื่องคำนวณ

ตอบ  ก. คณิตกรณ์             

11. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใดเปรียบเทียบสมองของเครื่องกล
                ก. หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit)
                ข. หน่วยแสดงข้อมูล ( Output Unit)                                                                                                     
                ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)
                ง. หน่วยความจำสำรอง ( External Storage)

ตอบ  ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)

12.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
                ก.  หน่วยความจำกลาง                                      ข. ไมโครโปรเซสเซอร์
                ค. หน่วยความจำสำรอง                                     ง. หน่วยควบคุม

ตอบ  ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

13. หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง คือข้อใด
                ก. เมกะเฮิรตช์ (MHz)                                       ข. เมกะบิต (Megabits)
                ค. กิกะเฮริตช์ ( GHz)                                        ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง ข และ ค

14. ข้อใดคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
                ก. หน่วยความจำสำรอง, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำหลัก
                ข. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล
                ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง
                ง. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง,หน่วยควบคุม, หน่วยความจำหลัก

ตอบ   ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง

15. การกระทำการเปรียบเทียบจะทำในส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
                ก. หน่วยแสดงผลข้อมูล                                    ข. หน่วยเก็บข้อมูล
                ค. หน่วยประมวลผลกลาง                                ง. หน่วยสำรองข้อมูล

ตอบ  ข. หน่วยเก็บข้อมูล

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างข้อสอบ คอมพิวเตอร์

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล   
ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     
จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)

2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า
   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์     
ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด   
จ. ไฟล์   

3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร
   ก.  Document            ข.   Report   
ค.  Information            ง.  Output
จ.  Database

4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด
   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   
ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า
จ. อิเล็กทรอนิกส์

5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้
   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม
จ.  การเก็บฉัน้ระเบิด

6.  IP Address คือ
   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
   จ. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต

8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   
ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ   
จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์

9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด
   ก.  Domain Name            ข.  Password       
             ค.  Sub Domain            ง.  Username   
             จ.  ISP

10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
   ก.  .doc               ข.  .zip     
ค.  .com               ง.  .txt     
จ.  .exe

11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ
   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล
   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล   

ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล
จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS
   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล   
ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี   
จ..  โปรแกรม SQL

14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ
   ก.  Attribute               ข.  Relationship     
ค.  Database               ง.  Field
จ.  File

15. กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   
ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
จ.   ถูกทุกข้อ

16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง
   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้
จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล

17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n

18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
   ก.  One to One                 ข.  One to Many     
ค.  Many to Many               ง.  Many to One   
จ. ถูกทุกข้อ

19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้
   ก.  Programmers            ข.  DBA   
ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis   
จ.  Data Entry

20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์
   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
จ.  ผิดทุกข้อ

21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล
   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล
   จ.  ถูกทุกข้อ

22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร
ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้     
ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ
จ. นักออกแบบระบบ

23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
ง.  ถูกทุกข้อ

25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table     
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
จ.  ถูกทุกข้อ

26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์
   ก.  Number                  ข.  Text           
ค.  Currency                  ง.  Memo
จ.  ถูกทุกข้อ

27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ
ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร
ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน
   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง

28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด
   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ
ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ
   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ
   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ
   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ

29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด
   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร
   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร
ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร
   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร
   จ. ไม่มีข้อใดถูก

30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ           
ค.  ศึกษาความเป็นไปได้         ง.  ออกแบบสารสนเทศ
ง. ออกแบบผลลัพธ์

31.  นักพัฒนาระบบในความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือใคร
   ก.  Programmer   ข.   System Analyst      ค.  Application  Analyst   ง.   Data  Entry
จ.  ถูกทุกข้อ

32. บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบคือข้อใด
   ก.  เป็นผู้บริหารระบบ      ข.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างระบบกับผู้ใช้
   ค.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้จัดการ      ง.  เป็นผู้เขียนโปรแกรม
จ.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับนักพัฒนาระบบ

33.  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ คือข้อใด
   ก.  เป็นผู้พูดที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์      ข.  มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   ค.  มีความสามารถในการเขียนรายงาน      ง.  สามารถแก้ปัญหาและรู้ระบบการทำงานเป็นอย่างดี
   จ.   ทุกข้อที่กล่าวมา

34. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึง คืออะไร
   ก.  ความต้องการของผู้อำนวยการ         ข.  ความต้องการของผู้ใช้
   ค.  ความต้องการของผู้บริหาร   ง.  ความต้องการพัฒนาองค์กร
จ.  ความต้องการของผู้ทำงาน

35. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดีในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด
   ก.  ลดความขัดแข้งของข้อมูลและลอดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
   ข.  เพิ่มการออกแบบส่วนงานและโครงสร้างการควบคุมในตัว
   ค.  ฐานข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นสารสนเทศที่ดี
   ง.  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย

36. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการใช้แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD)
   ก.  วิเคราะห์การทำงานของโปรแกรม     
ข.  วิเคราะห์กระแสการไหลของข้อมูล     
ค.  วิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรม
ง.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของข้อมูลในฐานข้อมูลจ.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของรายงานที่จะได้จากระบบ

37. แหล่งข้อมูลใดมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เอกสารและรายงาน         ข.  ผู้บริหาร
   ค.  ผู้ใช้            ง.  โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเดิม
จ. ทุก ๆ แหล่งมีความสำคัญ

38. ต่อไปนี้ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแบบจำลองหรือโมเดล
   ก.  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กว่าการศึกษาระบบจริงอย่างชัดเจน
   ข.  ง่ายในการนำไปใช้
   ค.  ให้ข้อมูลของระบบอย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกอย่าง
   ง.  ประหยัดกว่าการทำระบบจริง
   จ.  ให้เห็นระบบคร่าว ๆ ก่อนลงมือทำระบบจริง

39. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้      ข.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ของสิ่งที่เราสนใจ
   ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน      ง.  ข้อมูลผลกำไรขาดทุน   
จ.  ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลวิธีการทำงาน

40. ข้อใดควรกระทำเป็นอันดับแรกในการพัฒนาระบบโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก. ออกแบบรายงาน               ข.  รวมรวมข้อมูล
   ค.  วิเคราะห์ระบบ               ง.  กำหนดวิธีและขั้นตอนการทำงาน
   จ.  ควรทำไปพร้อม ๆ กัน

41.  “แสดงถึงขอบเขตของระบบทั้งหมดที่ทำการศึกษา โดยจะแสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ที่ไหน ในหรือนอกระบบ” ข้อความข้างต้นหมายถึงอะไร
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3

42. DFD( Data  Flow Diagram)  ในข้อใด มีรายละเอียดในการทำงานมากที่สุด
   ก.  Context Diagram            ข.  Level – 0       
ค.  Level – 1             ง. Level – 2
จ. Level – 3

43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ DFD
   ก.  แผนภาพระดับ Context Diagram มีเพียงโปรเซสเดียว
   ข.  แผนภาพระดับที่ 1 เรียกว่า Context Diagram
   ค.  แผนภาพระดับที่ขยายการทำงานของ Context Diagram เรียกว่า DFD Level – 0
   ง.  Sink / Source ตัวเดียวกันใน Context Diagram ปรากฏ ได้หลายแห่ง
   จ.   Context Diagram  จะอธิบายการทำงานได้ละเอียดที่สุด

44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ DFD
   ก.  กระแสข้อมูลย่อมไม่ไหลจากโปรเซสไปยังโปรเซส
   ข.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยังแฟ้มข้อมูล
   ค.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Sinks
   ง.  กระแสข้อมูลไหลจาก Source ไปยังโปรเซส
   จ.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Source

45. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
   ก.  1.333... เป็นจำนวนตรรกยะ         ข.  1.232323... เป็นจำนวนตรรกยะ
   ค.     เป็นจำนวนเต็ม            ง.     เป็นจำนวนจริง
   จ.    เป็นจำนวนตรรกยะ

46. จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมด
   ก.  1 , 0.01 ,  1.111...            ข.  1  ,  1.333...  ,  2.131131113...
   ค.  2.5 ,  ¶  ,                   ง.  0.5  ,     ,  1.262626...
   จ.  0, 1.2411111..,-4

47. จำนวน 249 เขียนเป็นเลขโรมันได้ตรงกับข้อใด
   ก.  CCXCIV            ข.  CCDXXXXVI   
ค.  MVIXDIIII            ง.  CCCXVI
   จ.  CCXLIX

48. จำนวน  24,380,000  มีค่าเท่าจำนวนในข้อใด
   ก.  2.438 x 105            ข.  2.438 x 106     
ค.  2.438 x 107            ง.  2.438 x 108
        จ.  24.38 x 109

49. จำนวน  0.000435  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  4.35 x 10-4            ข.  4.35 x 10-5     
ค.  4.35 x 10-6            ง.  4.35 x 10-7   
        จ.  4.35 x 10-8

50. มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  1.5 x 10-5               ข.  1.5 x 10-6     
ค.  1.5 x 10-7               ง.  1.5 x 10-8   
        จ.  1.5 x 10-9   

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน


51. (0.5 x 103) x (0.7 x 104) มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด   
   ก.  3.5 x 100                  ข.  3.5 x 101     
ค.  3.5x 102                  ง.  3.5 x 103   
        จ.  3.5 x 106

52. (1 x 25) + (1 x 23) + (1 x 22)  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10110)2                  ข.  (101100)2     
ค.  (100110)2               ง.  (101010)2
        จ.  (100101)2

53. (110101)2  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  50      ข.  51         ค.  52          ง.  53         จ.  54

54. (2573)8  เขียนในรูปการกระจายได้ตรงกับข้อใด
   ก.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 10)      ข.  (2 x 83) + (5 x 82) + (7 x 8) + (3 x 80)
   ค.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)      ง.  (2 x 84) + (5 x 83) + (7 x 82) + (3 x 10)
   จ. (2 x 81) + (5 x 82) + (7 x 83) + (3 x 14)

55.  (14AB)16  เขียนในรูปการกระจายตรงกับจำนวนข้อใด
   ก.  (1 x 163) + (4 x 162) + (A x 161) + (B x 160)   ข.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 160)
   ค.  (1 x 163) + (4 x 162) + (10 x 161) + (11 x 0)       ง.  (1 x 164) + (4 x 163) + (10 x 162) + (11 x 161)
   จ.  (1 x 161) + (4 x 162) + (10 x 163) + (11 x 164)

56.  จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
   ก.  (100)8                  ข.  (1000)6     
ค.  (10000)4                  ง.  (100000)2
จ.  (100000)4

57. (1101)2  +  (10011)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (10000)2                  ข.  (100000)2   
   ค.  (11000)2                  ง.  (110000)2
   จ.  (1100000)2

58. (431)5  +  (243)5  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1124)5                  ข.  (1134)5     
ค.  (1214)5                  ง.  (1224)5
   จ.  (1215)5

59.  (231)4  -  (33)4  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (123)4                  ข.  (132)4     
ค.  (212)4                  ง.  (213)4
   จ.  (121)4

60. (6666)7  +  (1)7  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1111)7                  ข.  (2000)7   
   ค.  (1000)7                  ง.  (10000)7
   จ. (100000)7

61. (1011)2 x (11)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (100000)2               ข.  (100001)2   
   ค.  (110001)2               ง.  (111001)2
   จ.  (110101)2

62. (11010)2  ÷  (10)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1011)2      ข.  (1010)2   ค.  (1101)2   ง.  (1100)2      จ.  (1001)2

63.  (111010)2  ÷  (110)2  มีค่าตรงกับข้อใด
   ก.  (1000.110)2               ข.  (1000.101)2     
ค.  (1001.110)2               ง.  (1001.101)2
   จ.  (1001.001)2

64. ข้อใดกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
   ก.  สามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้                   ข.   ความเร็วในการคำนวณเร็วกว่ามนุษย์
   ค.  มีความสามารถในการจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่ามนุษย์   
ง.  อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก                    จ.  ถูกทุกข้อ

65. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์งาน
   ก.  การทำความเข้าใจและกำหนดสิ่งที่ต้องการ      ข.  การพิจารณาข้อมูลนำเข้า
   ค.  การพิจารณารูปแบบของข้อมูลออก      ง.  การพัฒนาลำดับขั้นตอนประมวลผล
จ. การเขียนโปรแกรมของระบบ

66. ข้อใดกล่าวถึง Flowchart ได้ถูกต้องที่สุด
   ก.  ใช้ในการช่วยเขียนอธิบายขั้นตอนการประมวลผลได้ดีกว่าข้อความ
   ข.  การอธิบายการทำงานด้วย Flowchart ไม่สามารถอธิบายการทำงานได้ชัดเจน
   ค.  เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน
   ง.  จะขาดสัญลักษณ์การจัดสินใจในการเขียนผังงานไม่ได้
   จ.  สามารถเลือกใช้สัญลักษณ์ได้ตามสะดวกและความพอใจ

67.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของผังงาน
   ก.  มีทิศทางเข้าและออกอย่างละ 1 ทิศทาง      ข.  ในแต่ละผังงานมีได้เพียง 1 สัญลักษณ์
   ค.  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บอกจุดเริ่มต้นของผังงาน   ง.  ทุกผังงานจะต้องประกอบด้วยจุดเริ่มต้น
   จ.  สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นจะใช้ สัญลักษณ์                                       เท่านั้น

68.  ถ้าต้องการคำนวณหาจากสูตร X = Y2 + 5 จะเขียนออกมาได้ในรูปแบบใด
ก.                                  ข.                            ค.                                   
    ง.                                               จ.

69.   ถ้าต้องการแสดงค่าคัวแปร  MAX  จะเขียนออกมาในลักษณะใดจึงถูกต้องที่สุด
       ก.                  MAX        ข.               MAX    ค.               MAX   
    ง.                 MAX       ง.

70.  สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน สัญลักษณ์ใดที่ต้องมีคู่ของสัญลักษณ์เสมอ
   ก.  จุดเริ่มต้น   ข.  การแสดงออกทางจอภาพ   ค.  การตัดสินใจ     
ง.  จุดต่อระหว่างหน้า   จ. การคำนวณ

71. ในโครงสร้างผังงานการเลือกทำ สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานในข้อใดจะขาดไม่ได้
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  การแสดงผล      จ.  การแสดงผลทางจอภาพ

72. ในโครงสร้างผังงาน การเลือกทำ การทำงานในข้อใดจะต้องทำเป็นอันดับแรก
   ก.  การคำนวณ      ข.  การตัดสินใจ      ค.  การรับค่าข้อมูล   
ง.  บอกจุดสิ้นสุดของผังงาน   จ.  ถูกทุกข้อ

73.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างผังงานการเลือกทำ หลังจากการตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
   ก.  จะทำขั้นตอนการทำงาน 2  ทิศทางพร้อมกัน   
   ข.  จะทำขั้นตอนการทำงานทั้งสองทิศทาง แต่จะทำครั้งละ 1 ทิศทาง ไม่พร้อมกัน
   ค.  จะเลือกทำขั้นตอนการทำงานเพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามเงื่อนไขเท่านั้น
   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
   จ.  ถูกทุกข้อ
 
74. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do While
   ก.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ข.  ทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ค.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ง.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   จ.  ถูกทุกข้อ

75. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างผังงานการทำซ้ำแบบ Do Until
   ก.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ
   ข.  ถ้าผลการพิจารณาเงื่อนไขออกเป็นจริง จะออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ
   ค.  จะทำขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   ง.  ทำการตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการทำซ้ำเป็นอันดับแรก
   จ.  ไม่มีข้อใดถูก

76. “ข้อมูลตัวหนึ่งสามารถทำให้เกิดข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้” คำดังกล่าวนี้เป็นความหมายของรูปแบบความสัมพันธ์ในข้อใด
   ก.  One to One      ข.  One to Many      ค.  Many to Many
   ง.  Many to One      ง.  ถูกทุกข้อ

77. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ของไฟล์ในระบบงานบุคลากร ระหว่างข้าราชการกับอัตราเงินเดือน ควรจะกำหนดความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  หนึ่งต่อหนึ่ง      ข.  หนึ่งต่อกลุ่ม      ค.  กลุ่มต่อกลุ่ม     
ง. กลุ่มต่อหนึ่ง      ง.  ข้อ ก. และ ข ถูก

78. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ. เขียนโปรแกรม

79. ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล หมายถึง ข้อความในข้อใด
   ก.  ข้อมูลที่ไม่สามารถนิยามความหมายได้   ข.  ข้อมูลที่ผูกพันกับการจัดเก็บและการเรียกใช้
   ค.  ข้อมูลที่ถ้าจะใช้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่   ง.  ข้อมูลที่เกิดความขัดแย้งในตัวเอง
   จ.  ข้อมูลที่อยู่ไม่ระบุข้อมูลอื่นได้อีก

80. สื่อข้อมูลประเภทใดต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้กับการจัดการการไฟล์แบบ Direct Access File
   ก.  เทปแม่เหล็ก      ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์      ค.  ฮาร์ดดิสก์     
ง.  ซีดี-รอม         จ.  แฟลชไดร์ฟ

81. ผู้ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละคน เป็นหน้าที่ของบุคคลใด
   ก.  DBMS         ข.  DBA      ค.  ผู้เขียนโปรแกรม   
ง.  ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์   ง.   โปรแกรม

82. DBMS มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  เป็นบุคคลควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล   ข.  เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูล
   ค.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล   จ.  เป็นบุคคลที่ป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูล
จ.  เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้จัดระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์     

83. ข้อใดเป็นการทำงานที่ต้องมี CPU มากกว่า 1 ตัว
   ก.  Multi Programming   ข.  Multi Processing   ค.  Centralize Data Processing               
ง.  Multi Media      ง.  ถูกทุกข้อ

84. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้มากที่สุด
   ก.  เครือข่าย MAN      ข.  เครือข่าย WAN     
ค.  เครือข่าย LAN      ง.  เครือข่าย แบบ Star
จ. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

85. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

86. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เครื่อง
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลายๆ งาน
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง

87. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
   ก.  LAN         ข.  WAN      ค.  MAN   
ง.  SAN         จ.  Ring

88. Wireless LAN หมายถึงข้อใด
   ก.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
   ข.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
   ค.  เครือข่าย   LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
   ง.  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
   จ.  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด

89. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด
   ก.  LAN Card   ข.  Network Operating System   ค.  HUB   
ง.  Topology      จ.  ข้อ ข. และ ง. ถูก   

90. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
   ก.  User Card            ข.  LAN Card
ค.  Network Interface Card         ง.  Modemจ.  ข้อ ข. และ ค. ถูก

91. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
   ก.  Coaxial Cable            ข.  Shielded Twisted Pair Cable
ค.  Unshielded Twisted Pair Cable      ง.  Fiber Optic Cable
จ.  Witless  LAN

92. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
   ก.  HUB      ข.  Connector      ค.  Router   
ง.  Concentrator   จ.  Switch

93. HUB หมายถึงข้อใด
   ก.  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   ข.  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   ค.  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย
   ง.  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
   จ.  อุปกรณ์ที่ใช้รับแล้วรวบรวมสัญญาณ

94. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet มาตรฐานใดที่ต่อใช้หัว RJ-45
       ก.  10 Base 2      ข.  10 Base 3         ค.  10 Base 5   
ง.  10 Base T      จ.   10 Base 8

95. Repeater: รีพีทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร
   ก.  ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
   ข.  ช่วยให้ระบบมีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
   ค.  ช่วยให้ระบบสามารถยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
   ง.  เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย
   จ. ไม่มีข้อใดถูก

96. การส่งข้อมูลแบบใดที่สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง
   ก.  Baseband      ข.  Broadband         ค.  Broadcast   
ง.  Ethernet         จ. Token ring

97. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
   ก.  ผู้รับ – ผู้ส่ง      ข.  โปรโตคอล      ค.  สื่อกลาง     
ง.  ไม่มีข้อใดถูก      จ.  ถูกทุกข้อ

98. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ค.  โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ง.  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จ.  โปรแกรมที่เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ

99. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
   ค.  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
   ง.  การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย
   จ.  ถูกทุกข้อ

100. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
   ก.  โปรแกรมจำกัดข้อมูล            ข.  รหัสผ่าน
   ค.  ระบบเครือข่าย               ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส
   จ.   การสร้างไฟล์วอล์

Michaelsl

 • บุคคลทั่วไป
scvmmr qmbzmy huofti
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 02, 2014, 12:52:04 AM »
Our company is university or college development together with industrial faculties, a fewer number of area around young girls, most of the young girls live from a dorm. An individual overnight, That i are unaware of a lot of couple naughty area during the to come back quarters, insert several sod, lighted, thru deep ebony smoke a pipe, procured the method that will scream "Fire! " Was already around ten overnight, countless young girls dormitory happen to be controlling basin, ran into the dormitory doorstep in store any open fire, because of the concerned consideration for numerous young girls couldn't really need to choose comprehensive dress up, together with a few of them also being dressed in undergarments overly, owing to any professor available janitor don't receptive the entranceway, if not you simply will not now let the ones area hearts and minds sly triumph it all.  The following time period, the actual college students may sit down next to all of them had been amazed to locate, as well as Cheng Su Yun Jin Zheng sensitive relationships possess enhanced, your woman fulfilled really don't realize the actual query, along with British as well as from time to time requested Tune Ming, the remainder is going to be reduce seem option Cheng Zheng, Cheng Zheng, even though each one of these disrupted the actual phrase, however the concern continues to be insufficient to describe at length. He'd absolutely no persistence, one or two to determine Yun Jin nevertheless dazed appear, or even Yiyanbuge frequently frustration cannot split, this time around Su Yun Jin will not dispute along with him or her, he or she had been unsociable in order to their back again as well as allow him or her obtain upset. Although not 30 minutes, you are able to usually observe Cheng Zheng Yun brocade hands stick back again, consider the actual effort to express, "Well, I simply haven't completed....... inch 
 
Caught and lost . LOGIN - Solution Provider  Later on, Xiaokui discovered biggest sunflower area within Urumqi, Xinjiang. Which evening, the actual Xiaokui authored inside a weblog: inch Ren Xiangnan, We believed I'd fulfill a person inside a sunflower area. inch  Huang found work as well as noticed fifty percent the folks didn't put on, directed towards the companion, stated: "You don't put on the college greeting card, handled seriously. inch Companion responded:. inch Less reps from the initiatives to maneuver nearer to inch an additional instructor directed to some not really putting on the college greeting card instructor stated: "Do not really put on the college greeting card, What ever following? a inch You aren't the actual KMT, neither the actual Fee, the actual pipe What ever, inch inch Don't put on the college greeting card, buckle your own reward. inch inch financial issues, absolutely no precious metal? might honor. inch inch however I simply would like the actual greeting card in order to relaxation. inch inch Li dual dangling bands lower the remainder from it needed to. sins. Amitabha. inch which means you really are a instructor that created me personally the vocabulary in order to poker fun at all of them. 
 
Love to the hot active day , love to hate when no .  Bamboo is not a child destroyed , no one trampled vegetable . 
yql2014

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ใน 2 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา (20 - 28 ส.ค. 2558)

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 รวม 214 อัตรา (9 - 29 มิ.ย. 2559)

testerth

 • www.korsobthai.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2466
  • ดูรายละเอียด
  • ขาย แนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 รวม 304 อัตรา (15 ธ.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม