ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวเปิดสอบ แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก (15-31ต.ค.59)  (อ่าน 1672 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารประทวน สายงานสัสดี ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)


<<<ประกาศ>>> กรมยุทธศึกษาทหารบก 
เปิดรับสมัครสอบเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2559 
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  นายทหารประทวน สายงานสัสดี  โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ , เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกําลัง จังหวัดทหารบกหรือ มณฑลทหารบก

1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
2. ห้วงระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ต.ค. 59
3. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 59 เวลา ๐๙.๐๐ น.
    - ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ( วิทยาเขตบางนา )
4. ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันที่ 2 ธ.ค. 59 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกและ ทางอินเทอร์เน็ต www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
5. ตรวจหลักฐาน วันที่ 19 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.0๐ น. ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
6. การสอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค, จิตเวช, ทดสอบคอมพิวเตอร์ และทดสอบร่างกาย : วันที่ 19 ธ.ค – 23 ธ.ค. 59 ตามลําดับ รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครฯ ทาง www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
7. ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 13 ม.ค. 60 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com
8. รายงานตัวเลือกตําแหน่งบรรจุวันที่ 19 ม.ค. 60 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
9. รายงานตัว ทําสัญญา บรรจุเข้ารับราชการ และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

คุณสมับติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 เพศชาย อายุ 18-30 ปี ในปี พ.ศ.2560 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2530-2542)
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
     1.2.1 สำเร็จฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
     1.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
1.4 มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.5 ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
1.6 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
1.7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 43 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2559) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
1.8 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
1.10 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
1.11 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
1.14 ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1.15 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.16 ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดคุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
3. หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จำนวน 2 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
6. หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ


จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
(1)  ไฟล์  PDF   ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท
(2)  หนังสือ + VCD คอมพิวเตอร์ และ VCD ภาษาไทย EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ใหม่ล่าสุด


สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125  
WhatsApp / Line ID : 0894220125  
@Line ID : @t0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)   
IG :   _korsobthai 
E-Mail : exam.st@hotmail.com 
Web Page : http://goo.gl/yb1hhr

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0

******* โอนเงินแล้วแจ้งรายละเอียดทาง [E-Mail / SMS / LINE / Whats App] *******
>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<    ** เวลาที่โอนเงินตามสลิป (เท่านั้น) , หน่วยงาน+ตำแหน่งที่สอบ , E-Mail หรือ ชื่อที่อยู่ (กรณีหนังสือ) **

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2016, 12:12:51 PM โดย Exam.st »

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 -25 ต.ค. 2558  นายทหารประทวน สายงานสัสดี 2559 “รวม 100 อัตรา”

Exam.st

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3773
  • ดูรายละเอียด
  • https://www.facebook.com/exam.sheetthai?ref=stream
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2559

 

ข้อสอบไทย แหล่งรวมข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน ข่าวการเปิดสอบราชการ จากทีมงาน ชีทไทย.คอม